بیهوشی یک روش پزشکی است که برای القای خواب موقت استفاده میشود. میتوان از طریق استفاده از داروها، گازها یا روش های دیگر بیهوشی را برای بیمار ایجاد کرد. معمولاً از بیهوشی در طی مراحل جراحی برای جلوگیری از درد و ناراحتی برای بیمار استفاده میشود. 

انواع مختلفی از بیهوشی وجود دارد، از جمله بیهوشی عمومی که باعث بیهوشی کامل میشود، بی حسی منطقه ای که ناحیه خاصی از بدن را بی حس میکند و بی حسی موضعی که تنها قسمت کوچکی از بدن را بی حس میکند. 

تجویز بیهوشی نیاز به نظارت دقیق توسط متخصصان آموزش دیده بیهوشی دارد تا اطمینان حاصل شود که بیمار در طول عمل ایمن و راحت باقی میماند.