درد فیزیکی احساس ناخوشایندی است که بدن در نتیجه آسیب، بیماری یا سایر ضربه های فیزیکی تجربه میکند. درد فیزیکی ممکن است از یک ناراحتی خفیف تا دردی ناتوان کننده متغیر باشد و میتواند توسط عوامل مختلفی از جمله التهاب، آسیب عصبی یا آسیب بافت ایجاد شود. 

درد به عنوان یک سیگنال هشدار دهنده به بدن عمل میکند که چیزی اشتباه است و نیاز به توجه دارد. همچنین به عنوان یک مکانیسم محافظتی با محدود کردن حرکت و جلوگیری از درد در ناحیه گردن، مفاصل، از جمله سن، جنسیت و وضعیت روانی، به عنوان یک مکانیسم محافظتی عمل کند. 

علیرغم اینکه درد یک تجربه ناخوشایند است، نقش مهمی را ایفا میکند که به ما کمک میکند از آسیب احتمالی جلوگیری کنیم و از بدنمان در برابر آسیب بیشتر محافظت کنیم.


منبع :

https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/pain#:~:text=What%20is%20pain%3F,%2C%20almost%20unnoticeable%2C%20or%20explosive.