بیوپسی یک روش پزشکی است که در آن نمونه کوچکی از بافت یا سلول از بدن برداشته میشود و زیر میکروسکوپ بررسی میشود. بیوپسی اغلب برای تشخیص یا رد سرطان انجام میشود، اما میتوان از آنها برای بررسی سایر شرایط پزشکی مانند عفونت ها یا بیماری های خودایمنی نیز استفاده کرد. 

بسته به قسمتی از بدن که بیوپسی میشود، این روش ممکن است با استفاده از سوزن، آندوسکوپ یا برش جراحی انجام شود. در برخی موارد، ممکن است از بی‌ حسی موضعی برای بی‌ حس کردن ناحیه تحت بیوپسی استفاده شود.

پس از بیوپسی، نمونه بافت برای تجزیه و تحلیل توسط پاتولوژیست به آزمایشگاه فرستاده میشود که از لحاظ وجود هرگونه ناهنجاری بررسی میشود. نتایج بیوپسی میتواند به پزشکان کمک کند تا بهترین گزینه های درمانی برای وضعیت بیمار را تعیین کنند.