ضایعات پیش سرطانی سلول ها یا بافت های غیر طبیعی هستند که پتانسیل تبدیل شدن به سرطان را دارند. این ضایعات هنوز سرطانی نیستند، اما در صورت عدم درمان ممکن است تبدیل به سرطان شوند. ضایعات پیش سرطانی میتوانند در قسمت های مختلف بدن ظاهر شوند و اغلب در طی معاینات معمول پزشکی یا غربالگری ها کشف میشوند. 

برخی از انواع رایج ضایعات پیش سرطانی شامل کراتوز اکتینیک روی پوست، پولیپ آدنوماتوز در روده بزرگ و دیسپلازی دهانه رحم است. بسته به محل و شدت ضایعه، گزینه های درمانی ممکن است شامل جراحی، دارو درمانی یا نظارت از طریق معاینات منظم باشد. 

رسیدگی به ضایعات پیش سرطانی در اسرع وقت برای جلوگیری از تبدیل شدن آنها به سرطان و گسترش احتمالی آنها به سایر قسمت های بدن مهم است.

برخی از گونه های پرخطر ویروس HPV ممکن است فرد آلوده را مستعد ابتلا به سرطان های مختلف مانند سرطان دهانه رحم، سرطان آلت تناسلی، سرطان دهان و گلو، سرطان مقعد و... کند.


منبع :

 https://www.mainehealth.org/Services/Dermatology/Pre-Cancerous-Lesions#:~:text=Pre%2Dcancerous%20lesions%20are%20skin,chance%20to%20turn%20into%20cancer.