اسید دئوکسی ریبونوکلئیک یا DNA، مولکولی است که حامل دستورالعمل های ژنتیکی برای رشد، عملکرد، رشد و تولید مثل همه موجودات زنده است. از چهار پایه شیمیایی (آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین) تشکیل شده است که در یک توالی خاص جفت میشوند و پله های یک ساختار نردبان مانند پیچ خورده به نام مارپیچ دوگانه را تشکیل میدهند. 

توالی این جفت‌ های پایه، صفات و ویژگی ‌های منحصر به فرد یک موجود زنده را تعیین میکند. دی ان آ در هسته سلول ها یافت میشود و مسئول انتقال اطلاعات ژنتیکی از نسلی به نسل دیگر از طریق فرآیند همانند سازی و تقسیم سلولی است.