ژنوتیپ به ترکیب ژنتیکی یک فرد، شامل تمام ژنهای ارثی آنها اشاره دارد. این ژن ها بسیاری از ویژگی های فیزیکی و بیولوژیکی مانند رنگ چشم، قد، حساسیت به بیماری های خاص و غیره را تعیین میکنند. ژنوتیپ با ترکیبی از ژن هایی که از هر دو والدین در طول لقاح به ارث میرسد تعیین میشود. 

در حالی که برخی از صفات توسط یک ژن مشخص میشوند، برخی دیگر تحت تأثیر ژن های متعدد یا تعاملات پیچیده بین ژن ها و عوامل محیطی قرار میگیرند. درک ژنوتیپ یک فرد میتواند برای شناسایی خطرات بالقوه سلامتی یا تعیین احتمال انتقال برخی صفات به فرزندان مفید باشد.


منبع :

https://www.genome.gov/genetics-glossary/genotype#:~:text=A%20genotype%20is%20a%20scoring,given%20variant%20in%20a%20gene.