تاول یک پاکت کوچک مایع است که روی پوست تشکیل میشود. تاول میتواند به دلیل اصطکاک، سوختگی یا سایر انواع آسیب به پوست رخ دهد. تاول ها میتوانند دردناک باشند و اگر بیشتر تحریک شوند ممکن است ترکیده شوند. 

تمیز نگه داشتن تاول ها و پوشاندن با باند یا پانسمان برای جلوگیری از عفونت بسیار مهم است. در برخی موارد، ممکن است لازم باشد تاول ها توسط یک متخصص پزشکی تخلیه شوند تا بهبودی حاصل شود.