سلامت جنسی وضعیتی از رفاه جسمی، عاطفی، روانی و اجتماعی در رابطه با تمایلات جنسی است. سلامت جنسی شامل یک رویکرد مثبت و محترمانه به تمایلات جنسی و روابط جنسی، و همچنین امکان داشتن تجربیات جنسی لذت بخش و ایمن، بدون اجبار، تبعیض و خشونت است که منجر به افزایش کیفیت زندگی میشود. 

سلامت جنسی مستلزم نگرش مثبت نسبت به رابطه جنسی و لذت جنسی و همچنین توانایی برقراری ارتباط در مورد نیازها و تمایلات جنسی است. همچنین شامل دسترسی به آموزش جامع جنسی، اطلاعات، مشاوره، آزمایش و درمان عفونت های مقاربتی (STIs)، پیشگیری از بارداری و خدمات تنظیم خانواده است. 

سلامت جنسی بخش مهمی از سلامت و رفاه کلی است و مراقبت از آن در تمام مراحل زندگی مهم است.


منبع :

https://www.who.int/health-topics/sexual-health#tab=tab_1