مطالعات اپیدمیولوژیک تحقیقاتی هستند که با هدف شناسایی الگوها و علل بیماری ها در جمعیت ها انجام میشود. این مطالعات اغلب شامل جمع آوری مقادیر زیادی از داده ها از یک گروه خاص از افراد یا یک جامعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تعیین اینکه آیا گرایش یا رابطه ای بین عوامل مختلف مانند سن، جنسیت، عادات سبک زندگی و سابقه پزشکی وجود دارد یا خیر. 

با انجام مطالعات اپیدمیولوژیک، محققان میتوانند بینش هایی در مورد چگونگی گسترش بیماری ها، جمعیت هایی که بیشتر در معرض خطر ابتلا به برخی شرایط هستند و چه مداخلاتی ممکن است در پیشگیری یا درمان آنها موثر باشد، به دست آورند. برخی از انواع رایج مطالعات اپیدمیولوژیک شامل مطالعات کوهورت، مطالعات مورد شاهدی، مطالعات مقطعی و مطالعات اکولوژیکی است. 

نتایج این مطالعات میتواند به اطلاع رسانی سیاست های بهداشت عمومی و شیوه های بالینی کمک کند و در نهایت سلامت و رفاه کلی جوامع را در سراسر جهان بهبود بخشد.