رگهای خونی کوچک، که به عنوان رگ‌های کوچک نیز شناخته میشوند، لوله‌های کوچکی هستند که خون را در سراسر بدن حمل میکنند. رگهای خونی کوچک شامل شریان ها، مویرگ ها و ونول ها هستند. شریان های کوچک خون اکسیژن دار را از قلب دور کرده و به مویرگ ها میبرند. 

مویرگ ها کوچک ترین رگ های خونی بدن هستند که در آن تبادل گاز بین خون و بافت ها انجام میشود. وریدها، سیاهرگ‌های کوچکی هستند که خون بدون اکسیژن را از مویرگها جمع‌آوری کرده و به قلب باز میگردانند. 

این رگ های خونی کوچک با هم نقش مهمی در حفظ گردش خون مناسب و رساندن اکسیژن و مواد مغذی به تمام قسمت های بدن دارند.


منبع :

https://www.healthdirect.gov.au/blood-and-blood-vessels