آگلوتیناسیون فرآیندی است که در آن ذرات یا سلول‌ها به دلیل وجود آنتی‌ بادی‌های خاص به هم متصل میشوند. آگلوتیناسیون میتواند در انتقال خون رخ دهد و عوارض جدی ایجاد کند. برای جلوگیری از آگلوتیناسیون، مطابقت با گروه خونی اهداکننده و گیرنده قبل از انتقال خون بسیار مهم است. 

گروه های خونی با وجود یا عدم وجود آنتی ژن های خاص در سطح گلبول های قرمز تعیین میشوند. چهار گروه خونی اصلی وجود دارد: A، B، AB و O. خون گروه O هیچ گونه آنتی ژن A یا B ندارد و به عنوان یک اهداکننده جهانی در نظر گرفته میشود زیرا میتواند بدون ایجاد پاسخ ایمنی به هر فردی داده شود. 

از سوی دیگر، خون نوع AB دارای هر دو آنتی ژن A و B است و به عنوان یک گیرنده جهانی در نظر گرفته میشود زیرا میتواند هر نوع خونی را بدون ایجاد پاسخ ایمنی دریافت کند. علاوه بر مطابقت با گروه‌های خونی، غربالگری سایر آنتی ‌بادی هایی که میتوانند باعث آگلوتیناسیون شوند، مانند آنتی ‌بادی های مرتبط با بیماری‌ های خود ایمنی یا تزریق‌ های قبلی نیز مهم است.