Excision

اکسیزیون

/excision

اکسیزیون یک روش جراحی است که شامل برداشتن بافت از بدن است. معمولاً برای از بین بردن توده های غیر طبیعی یا سرطانی و همچنین برای درمان انواع خاصی از بیماری های پوستی مانند خال یا کیست استفاده میشود. این روش معمولاً تحت بی حسی موضعی انجام میشود و میتواند به صورت سرپایی انجام شود.