آنوژنیتال

آنوژنیتال

/anogenital

آنوژنیتال به ناحیه ای از بدن گفته میشود که مقعد و اندام تناسلی در آن قرار دارند. آنوژنیتال هر دو ساختار خارجی و داخلی از جمله لابیا، کیسه بیضه، پرینه، کانال مقعدی و راست روده را در بر میگیرد. ناحیه تناسلی قسمتی حساس از بدن است که نقش مهمی در لذت جنسی و عملکرد های بدن مانند اجابت مزاج و ادرار دارد.